Παράταση προθεσμίας για απόσυρση ταμειακών μηχανών.

Δεκ 28, 2020 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 28.12.2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το Νόμο Υπ΄αριθμ.4764 (τεύχος Α΄ αρ. φύλλου 256/23-12-2020) :

<<Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις>>.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 : Απόσυρση ταμειακών μηχανών — Φ.Η.Μ. :

Η παρ. 9 του άρθρου 101 του v. 4714/2020 (Α’ 148) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Τα μοντέλα των Φ.Η.Μ. που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis και τα οποία αποσύρονται από τη χρήση σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 (Β’ 4486), μπορούν να αποσυρθούν χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και τις 31.3.2021. Τα ανωτέρω ισχύουν και για δηλώσεις παύσης των μοντέλων αυτών που υποβάλλονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Η ημερομηνία του πρώτου εδαφίου δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

Σας επισυνάπτουμε το Νόμο

ΝΟΜΟΣ 4764 23-12-20 ΑΡΘΡΟ 77

Για την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γενικός Γραμματέας

Μιχάλης Μούσιος                                                                    Κώστας Κεβρεκίδης

 

Τελευταίες αναρτήσεις   ―