Παρατείνεται η θητεία των συνδικαλιστικών οργανώσεων έως και 30.06.2021

Νοέ 27, 2020 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Αθήνα, 27.11.2020
ΘΕΜΑ: Παρατείνεται η θητεία των συνδικαλιστικών οργανώσεων
έως και 30.06.2021
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.Α’, αρ. Φ. 235) ο Ν.
υπ’αριθμ. 4756/26.11.2020.
Σύμφωνα με το Άρθρο 72: Παράταση της θητείας των διοικητικών
οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων,
συνταξιούχων και εργοδοτών:
1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) των συνταξιοδοτικών
οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και του Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού
Τυπογραφείου», εφόσον είτε έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής είτε
λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη
παραταθεί με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), το άρθρο 28 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104) και το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177),
παρατείνεται έως την 30ή.6.2021.
2. Εξαιρετικά, έως την 30ή.6.2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών
Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982, των
σωματείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ. ή των νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως και των εργοδοτικών οργανώσεων,
δύνανται να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων
διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων
ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους.

3. Το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) καταργείται
Για την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γενικός Γραμματέας
Μιχάλης Μούσιος                                                                                    Κώστας Κεβρεκίδης

Τελευταίες αναρτήσεις   ―