«Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε κατά το έτος 2022.

Απρ 24, 2023 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

«Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε κατά το έτος 2022 από τους δικαιούχους
επιστροφής Ε.Φ.Κ. των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Α.1072/22-2-2019
απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄750)»

https://www.aade.gr/sites/default/files/2023-04/a_1050_2023.pdf

Τελευταίες αναρτήσεις   ―