Ανακοίνωση ΟΑΕ για ΗΜΑ

Φεβ 10, 2017 | Δελτία τύπου / Ανακοινώσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) ετέθη σε υποχρεωτική λειτουργία την lη Ιανουαρίου 2017.
Με τροποποίηση της ΚΥΑ 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), παρατείνεται µέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ. Επίσης παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 µέχρι την 31η Μαίου 2017.

Στο θεµατικό διαδικτυακό τόπο (http://wrm.ypeka.gr) έχουν δηµοσιευτεί και οι οδηγίες χρήσης.
Με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους, µέχρι το τέλος Μαρτίου του επόµενου έτους και καταργείται η υποβολή των σχετικών εντύπων. Ειδικά για το πρώτο έτος λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 µέχρι την 31η Μαρτίου 2017.

Στο Μητρώο θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά, µε ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, στοιχεία σχετικά µε το είδος και την ποσότητα των παραγοµένων αποβλήτων, καθώς επίσης και µε τη µέθοδο διαχείρισης που εφαρµόζεται, µε σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα µας και φυσικά ο έλεγχός της από τις αρµόδιες υπηρεσίες και αρχές.
Σε όσους δεν συµµορφώνονται µε τους όρους της παρούσας απόφασης ή τους όρους λειτουργίας του ΗΜΑ, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986, (ΑΣΤΙΚΗ ή ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ από 500 ευρώ έως 2.000.000 ευρώ, ανάλογα µε την σοβαρότητα της παράβασης).
Μέσα στους κωδικούς που δίδονται, δίδεται και η αρτοποιία µε κατηγοριοποίηση 10.71:
ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ(>37ΚW κινητήρια και >70KW θερµική ισχύς µηχανηµάτων που εµπλέκονται άµεσα στην παραγωγική διαδικασία. )

Σύµφωνα µε το Ν. 3526/2007, αl, παρ. 1.β. :«Αρτοποιείο»: Η τεχνοοικονοµική µονάδα κατά την έννοια της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α), της οποίας η εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 22KW ή η αντίστοιχη θερµική τα SOKW.
Η πλειοψηφία των αρτοποιείων έχουν χαµηλή κινητήρια και θερµική ισχύ, άρα δεν έχουν υποχρέωση να εγγραφούν και να καταχωρηθούν στο ΗΜΑ.

Όσοι δεν εµπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία, δηλ. αποτελούν µεσαίες και µεγάλες µονάδες θα πρέπει να συµµορφωθούν άµεσα µε τους όρους λειτουργίας του ΗΜΑ.

Κατεβάστε την ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΑΕ ΓΙΑ ΗΜΑ

Τελευταίες αναρτήσεις   ―